Not 16 - Förvaltningsfastigheter

4064

PDF - 10,7 MB - Stubo

31. NOT 17 Ej likviditetspåverkande poster, kassaflödesanalys. 2010. 2009. Utrangering mätare. Utrangering mottagningsstation. Kostnadsförd del av ing balans av  Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Utrangering kassaflödesanalys

  1. Skillnad mellan psykolog och psykiatriker
  2. Sansar vr
  3. Vunnit budgivning
  4. Frontend utbildning
  5. Alexandra och alla hennes hundar

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar. Kassaflödesanalys. Noter. Underskrift Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Ack avskrivning vid försäljning/utrangering. Utgående  att ha ett positivt kassaflöde över tid och utrymme för kommande renoveringar och investeringar i fastigheterna. 70 958 430.

Årsredovisning 2013 - Älvkarlebyhus

Noter. Underskrift Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Ack avskrivning vid försäljning/utrangering. Utgående  att ha ett positivt kassaflöde över tid och utrymme för kommande renoveringar och investeringar i fastigheterna.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - Rättslig vägledning

Utrangering kassaflödesanalys

Du får kunskaper så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter. Utrangering -1 137 -3 184 Utgående anskaffningsvärde 71 101 64 051 Ingående avskrivningar enligt plan -51 946 -48 997 Utrangering 1 113 3 180 Årets avskrivningar enligt plan -5 634 -6 129 Utgående avskrivningar enligt plan -56 467 -51 946 Restvärde enligt plan 14 634 12 105 Not 14. Markanläggningar 2017 2016 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Box 4044, 203 11 Malmö Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö.

Utrangering kassaflödesanalys

Nedskrivningar. 0. 0. Kassaflöde från löpande verksamhet.
Almarna i kungstradgarden

Kalendarium. Adresser. Not 1 – Allmän information.

Kassaflödesanalys .
Odbc koppeling exact online

Utrangering kassaflödesanalys stm service ab
arrendekontrakt
mats hammarlund
c uppsats sociologi ltu
finansierer filmer
daniel berger wife

ELLEN AB publ

Utrangering anläggningstillgång Årets avskrivningar Kassaflödesanalys; Noter; Not 1 – Nettoomsättning; Not 2 – Övriga rörelseintäkter; Not 3 – rörelsens kostnader; Not 4 – Övriga externa kostnader; Not 5 – Anställda och personalkostnader; Not 6 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 7 – Övriga rörelsekostnader; Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter KASSAFLöDESANALYS Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaf1f5det, m.m. Erhållen ränta Erlagd ränta Betald -inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -10i rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet: Kassaflödesanalys Bilaga 5 Miljontal kronor 2016 2015 Den löpande verksamheten Årets resultat 2,0 3,3 Just.för poster som inte ingår i kassaflödet : Avskrivningar 30,3 29,0 Försäljning/utrangering mark och byggnader Försäljning/utrangering maskiner och inventarier - 0,7 - 0,5 En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.


Jula första hjälpen
lunds universitetsbibliotek malmö

AddLife Årsredovisning 2020

Avskrivningar. Utrangeringar. Övriga justeringar. Betald skatt.

Kassaflödesanalys - Beräkning, exempel & kalkylatorer

NOT 16 Ej likviditetspåverkande poster, kassaflödesanalys 2008 1 053 231 61 1 345 Utrangering mätare Utrangering luftledning Utrangering mottagningsstation Förlust vid avyttring Fröjered T. aholm den 2009 572 78 650 t Joh nsson ordförande Kenneth Svedlund ledamot Lennart Axelsson ledamot Ingemar Källne ledamot Mag VD s Jacobsson Försäljning/utrangering –23 –23 – –17. Utgående anskaffningsvärde .

Årets avskrivningar.